Till senaste kommentaren
Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen.

Bedömning av arbetsförmågans nedsättning?

Arbetsförmåga? ( Inläggets ursprungsrubrik)
Skulle vilja ha svar på följande.

Om någon har ett bevis från en arbetförmågeutredning gjord och initierad av arbetsförmedlingen, som bestämt påvisar att personen inte har arbetsförmåga, vilket också ett flertal läkare redan intygat, varken på den öppna eller skyddade arbetsmarknaden.
Vilken vikt i t.ex. en sjukpenningansökan har denna arbetsförmågeutredning.

Tomas

Kommentarer

 • Hej Tomas!

  Vid bedömning av rätt till sjukpenning så utgår man från läkarintyg och den medicinska information som finns i det. Arbetsförmågeutredning kan vara aktuellt i samband med att man ansöker om aktivitetsersättning eller sjukersättning.

  Hälsningar
  Camilla
 • Då undrar jag hur det går ihop med vad som står i er vägledning "2015:1 version 7 Sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning"?

  "M 11.1.4 Bedömningsgrunder efter deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program Om en försäkrad ansöker om sjukpenning efter att på grund av sjukdom ha blivit utskriven från ett arbetsmarknadspolitiskt program som han eller hon har formell möjlighet att återinträda i, ska du bedöma om den försäkrade har 1. nedsatt arbetsförmåga i förhållande till den bedömningsgrund som är aktuell i rehabiliteringskedjan – för arbetslösa gäller sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, 2. förmåga att delta i det program som han eller hon har formell möjlighet att återinträda i. I vissa program består aktiviteten av att söka arbete, och då är det förmågan att göra det du ska bedöma. Båda villkoren ska vara uppfyllda för att den försäkrade ska kunna beviljas sjukpenning. Börja med att bedöma arbetsförmågan i förhållande till aktuell bedömningsgrund eller mot sådant arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Om du bedömer att arbetsförmågan är nedsatt så utreder du den försäkrades förmåga att delta i programmet. Du kan få information om den försäkrades formella möjlighet att återinträda i programmet och om vilka aktiviteter som ingår i programmet genom att kontakta Arbetsförmedlingen.
  M"

  Som jag kan utläsa av detta kan alltså en handläggare strunta i en arbetsförmågeutredning oavsett vad som framkommer i redovisningen av den. Stämmer detta? 

  Tomas
 • Hej Tomas!

  Jag har inte svar på din fråga. Jag tar reda på svaret och återkommer så fort som möjligt.

  Hälsningar
  Sara
 • Hej Tomas!

  Försäkringskassan kan inte bortse från underlag vi har i ett ärende, till exempel en arbetsförmågeutredning från Arbetsförmedlingen. Men den sammantagna bedömningen som Försäkrngskassan gör kan avvika från Arbetsförmedlingens utredning.

  Hälsningar
  Sara
 • Om då t.ex arbetsförmågeutredningen visar på mindre förmåga än vad som bedöms utifrån ett läkarintyg. Bör inte handläggaren undersöka det?
  /Tomas
  Tomas
 • Hej Tomas!

  När Försäkringskassan bedömer arbetsförmågans nedsättning är det den medicinska informationen i läkarintyget som ligger till grund för bedömningen. Information som framkommer ur en arbetsförmågeutredning kan handläggare inte bortse från men det är läkarintyget och den sammantagna informationen i ärendet som Försäkringskassan gör en bedömning av rätten till sjukpenning utifrån. Detta är ett generellt svar om du har synpunkter eller frågor om bedömning av rätten sjukpenning i ditt enskilda ärende hänvisar jag dig till att kontakta handläggaren.

  Hälsningar
  Camilla
 • "När Försäkringskassan bedömer arbetsförmågans nedsättning är det den medicinska informationen i läkarintyget som ligger till grund för bedömningen"????
  Det var något nytt, det har ju ni på Försäkringskassan helt struntat i!?
  Hur kommer det sig att ni säger en sak men gör en helt annan och struntar totalt i läkarintygen?

  Eva
 • Varför kommer det ett generellt svar? Frågan var ju om handläggaren borde utreda.
  Arbetsförmågeutredningen visar på en ännu sämre arbetsförmåga än vad som framgår i ett läkarintyg vilket borde styrka "arbetsoförmågan" Rimmar dåligt med er reklamkampanj "vi frågar efter vilken arbetsförmåga du har, inte hur sjuk du är" Enligt det så borde arbetsförmågeutredningen väga tyngre i detta exempel då det ger svar på er fråga om arbetsförmåga.
  Tomas
 • Varför kan ej vårdutbildade handläggare ges ansvaret att bedömma dessa läkarintyg med ibland komplexa sjukdomar och skador. Hur säkerställs kravet på en rättssäker hantering då handläggaren erkänner att de inget vet om sjukdomar.
  Morgan
 • Hu kan då de personers som har flera läkarutlåtanden som alla visar att det inte finns någon arbetsförmåga ge avslag på sjukpenning.?
  Beror det på att handläggarna får högre lön om de avslår? Om det förekommer mutor är inte besluten giltiga.

  Maja
 • Ni säger: "När Försäkringskassan bedömer arbetsförmågans nedsättning är det den medicinska informationen i läkarintyget som ligger till grund för bedömningen."
  Men varför gör ni inte det då bedömer enligt läkarintygen?
  Eva
 • Varför  gör inte FK som ni skriver här då: "När Försäkringskassan bedömer arbetsförmågans nedsättning är det den medicinska informationen i läkarintyget som ligger till grund för bedömningen."??
  Ni bortser ju från de flestas läkarintyg!
  Eva
 • Hej!

  Handläggare på Försäkringskassan bedömer arbetsförmågans nedsättning och rätt till sjukpenning. De gör bedömningen utifrån information som finns i det enskilda ärendet och fattar beslut. Som underlag finns medicinskt underlag från läkare, ansökan från den försäkrade och utredning av den enskildes arbetsförmåga.

  Jag får hänvisa till det tidigare svaret om att försäkringskassan inte kan bortse från underlag som finns i ett ärende, till exempel en arbetsförmågeutredning från Arbetsförmedlingen men den sammantagna bedömningen som Försäkringskassan gör kan avvika från arbetsförmedlingens utredning.

  Som svar på din fråga Morgan så har handläggare på Försäkringskassan möjlighet att ta hjälp av en försäkringsmedicinsk rådgivare för stöd i tolkning av de medicinska underlagen.

  Återigen kan vi på det här forumet svara generellt, om man har synpunkter eller frågor rörande handläggning av ens enskilda ärende behöver man vända sig till sin handläggare. Om man har fått ett beslut som man är missnöjd med kan man begära omprövning av beslutet, hur man går tillväga framgår här på vår hemsida.

  Hälsningar
  Camilla
 • "Jag får hänvisa till det tidigare svaret om att försäkringskassan inte kan bortse från underlag som finns i ett ärende..."
  Men varför förekommer detta då hela tiden???
  Att ni bortser från viktiga underlag som t.ex. från den sjukes läkare?
  Eva
 • Hur bedömmer Försäkringskassan andra medecinska rådgivare som många försäkringsbolag idag konsekvent använder sig utav. Ofta ger dessa utlåtanden avslag på skador med hänvisning till sannolikheter, det känns väldigt rättsosäkert tycker jag. Kalla fakta visade Olof Sydow neurolog som skrev två olika utlåtanden på samma patient!
  Morgan Larsson
 • Jag känner igen samma inkonsekvenser som Morgan, Tomas, Maja och Eva beskriver.
  Varför motiverar inte Försäkringskassan i sitt avslag hur de har bedömt intyg från Arbetsförmedlingen, sjukgymnast, arbetsterapeut, allmänläkare, specialistläkare?
  Det står bara något i stil med att det som framkommit inte räcker för sjukpenning.
  Eftersom detta är väldigt frekvent förekommande, så borde ju FK ta tag i detta, inte bara uppmana enskilda kunder att ta kontakt med sin handläggare.
  Ej ett enskilt ärende
 • Hej !

  Handläggare gör bedömning utifrån den information som finns i det enskilda ärendet. Som underlag finns medicinskt underlag från läkare, ansökan från den försäkrade och utredning av den enskildes arbetsförmåga. Det medicinska underlaget ska baseras på läkarens undersökning och observationer av patienten.

  Ett beslut om avslag på sjukpenning ska innehålla en motivering av varför Försäkringskassan har bedömt att rätt till sjukpenning inte finns och på vilka uppgifter som beslutet grundar sig på. Om man tycker att motiveringen är oklar eller har frågor om den behöver man kontakta handläggaren i ärendet.

  Om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är inte är nöjd med kan man begära att det omprövas.

  Hälsningar
  Camilla
 • För att en sjukskriven skall kunna kräva rättssäkerhet i behandling av ärenden borde det finnas en större transparens mellan försäkringskassan och den sjukskrivne och andra instanser som är avgörande för försäkringskassans bedömning. Som sjukskriven är man i praktiken rättslös eftersom man inte har tillgång till försäkringskassans skäl för sina bedömningar. Anser inte försäkringsassan att detta är ett problem ? Och varför inte i så fall ?
  Dan
 • Hej Dan!

  Innan man får ett beslut om avslag på sjukpenning så ska man få ett kommuniceringsbrev innehållande Försäkringskassans övervägande till beslut. I brevet beskrivs ärendet, vilka bedömningsgrunder som är aktuella och slutligen Försäkringskassans bedömning av rätten till sjukpenning. Där ska det framgå anledningen till varför man inte blir beviljad sjukpenning. Om man har frågor kring bedömningsgrunder eller den bedömningen som blivit gjord i ens ärende har man även möjlighet att kontakta handläggare för att få informationen.

  Hälsningar
  Camilla

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.